Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

“โครงการบริจาคหีบปรับอากาศ (โลงเย็น) เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ”

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ
การสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อยามเสียชีวิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
ประกอบกับคณะกรรมการของสมาคมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจัดซื้อโลงเย็นให้แก่วัดที่ขาดแคลน
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว ตามความเหมาะสม ที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต เพื่อให้วัดมีหีบปรับอากาศ (โลงเย็น) ไว้ให้บริการชุมชนได้ใช้อย่างทั่วถึง
และเพื่อทำกิจกรรมตอบสนองพันธกิจด้านสังคม(CSR) ของสมาคมฯ

โดยมีเป้าหมายถวายโลงเย็นเป็นจำนวน 77 โลง ใน 77 จังหวัด

ปี 2562

 

 roi ed phatthalung   lopburi
     
 pattani  krabi  amnatcharoen

 

 sakon

 

suratthani cei

nang

trad nakornnaok

 

rayongg

 

srisaket

 

mookdaharn

 

lumpang

 

 samutprakarn

 

 

ปี 2561 

Ayutthaya   Bkk1 BKK3 
     
 BKK2  nonthaburi  prachuapkhirikhan 1
     
 Ratchaburi  suphanburi  
     
     

การจัดซื้อโลงเย็นถวายวัด
“เชื่อว่าเป็นการเสริมความร่มเย็นให้กับครอบครัว เพราะโลงเย็นที่มอบให้กับวัดนั้นได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่ญาติสนิท
มิตรสหาย หรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อโลงศพใส่ผู้เสียชีวิต”