Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ระเบียบ สส.ชสอ.

>> ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ปี 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 
>> ระเบียบ ว่าด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555
>> ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือประโยชน์อื่นทำนองเดี่ยวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ทำประโยชน์ให้สมาคม พ.ศ. 2559
>> ระเบียบ ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559
>> ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559          
>> ระเบียบ ว่าด้วย วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว พ.ศ. 2559
>> ระเบียบ ว่าด้วย วิธีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุงและการปฏิบัติงานทางการเงินของศูนย์ประสานงานสมาคมฯ พ.ศ .2559
>> ระเบียบ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2560 
>> ระเบียบ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2560 
>> ระเบียบ ว่าด้วย ศูนย์ประสานงานและศูนย์ประสานงานประจำจังหวัดสมาคมฯ พ.ศ. 2560
>> ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2560          
>> ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาอาคารสำนักงาน สส.ชสอ. 
>> ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559
>> ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการบริหารเงินกองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2560         
>> ประกาศ เรื่อง กำหนดสมุดชำระเงินประจำตัวสมาชิก
>> ประกาศ เรื่อง ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สส.ชสอ.
>> แนวปฏิบัติ ว่าด้วย ค่ารับรอง พ.ศ. 2559