Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

แนวปฏิบัติ สส.ชสอ.

 

                                                     โครงสร้างศูนย์ประสานงาน

                                        ขั้นตอนการเป็นศูนย์ประสานงานขั้นตอนการเป็นศูนย์ประสานงาน

                                        ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

                                        แนวปฏิบัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

                                        แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกลาออก

                                        แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลง/เพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์

                                        แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกโอนย้ายเข้า/ย้ายออก

                                        การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี

                                        แนวทางการบริหารการเงินและบัญชีศูนย์ประสานงาน