Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 

90147038 525208591508516 6906705319213137920 n

1584160389820 1024x683

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัด ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 63

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) พร้อมทั้งมอบโล่ เกียรติคุณ “ รางวัลดีเด่น ” ให้กับศูนย์ประสานงาน พร้อมกับบรรยายพิเศษ การฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ โดยเน้นการจัดสวัสดิการ ในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก โดยจากการดำเนินงานมา 9 ปี จะเห็นได้ว่า มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้าใจและความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ นับว่าเป็นการสร้างระบบสวัสดิการให้สมาชิกมีความมั่นคงในชีวิตสอดคล้องกับความคาดหวังของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพและภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

               นายอุทัย ศรีเทพ อุปนายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวว่า สมาคมฯ ดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งมีตัวแทนมาจากทุกวิชาชีพ ทั้งนี้ การดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิก 298,218 คน มีสมาชิกที่เสียชีวิตแล้ว 14,762 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 8,953 ล้านบาท จึงถือได้ว่า เป็นหนึ่งในสวัสดิการในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ที่ช่วยเหลือเพื่อนๆ สมาชิกอย่างแท้จริง และ สส.ชสอ. ตระหนักถึงการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุ สู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากลและให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

        1584160403822 1024x768   cb6ffed958ce9d8061309ec01cde62b2872641d996d57642a0ea518e3ab7acc5

        5427cadebffa758ce82e4f7e5d42dc8a6e2e7c68cb2d0497b8137c5080527126    90203953 1600774780075227 6448890886683099136 n

 

**************************************************************

14 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ

เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับสมาชิกผู้ล่วงลับ และในงานนี้ทางสมาคมฯ

ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชั้น

โรงพยาบาลเลย จ.เลย

โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 955,368.- บาท

 312153     312144

 312145       312146   

312147